ماده 56 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره‌ های آموزشی پیش ‌بینی شده در این قانون اعزام میشوند، باید امکان و فرصت ادامه خدمت و ‌بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزشی، حداقل دو برابر مدت تحصیل پس از اتمام آن را داشته باشند. این مدت در اساسنامه‌ های ‌آموزشی معین میگردد.