تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۵۰

پیام: مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین مشمول تعدد مادی جرم است و مجازات مستقل دارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ت. فرزند ب. متولد ۱۳۵۲، اهل ملایر، ساکن ملایر، دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و فحاشی موضوع شکایت آقای م.ت. فرزند ج. متولد ۱۳۵۶، با عنایت به شکایت شاکی، اظهارات و اقاریر متهم در مراحل تحقیق به پرینت پیامک های استخراجی گوشی تلفن همراه شاکی که درج پرونده گردیده قرار مجرمیت و کیفرخواست شماره ۱۶۰۳ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر متهم در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ که عنوان نموده: ۱۸سال است داماد شاکی هستم چرا در این مدت مزاحمت نکردم چرا از زمانی که او راگرفتند زندگی من جهنم شد. با آبروی من بازی کرد می گوید تو مرا به مأمورین معرفی کردی، پنج ماه است که خواهرش را برده من یک SMS فرستادم اگر تهران بودم قاتل می شدم و قسم می خورم بالاخره او را خواهم کشت. این آقا مرا به زن و بچه ام بدبین کرده است. دادگاه در مجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، از بابت فحاشی مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی مرتکب را علاوه بر اعمال مقررات خاص شرکت مخابرات با رعایت بند دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام تهدید به استناد ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات ۱۳۸۹ به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان - فتحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده با شکایت آقای م.ت. بر علیه آقای م.ت. دایر به ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و فحاشی تشکیل و طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۳۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان متهم را با احراز بزهکاری به پرداخت سه فقره جزای نقدی محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی شاکی و متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه شاکی نسبت به قلت مجازات تجدیدنظرخواهی نموده است و متهم نیز نسبت به اتهامات انتسابی انکار و تکذیب نموده است ولی دلیل و بینه ای ارائه نداده است که دلالت بر رد اتهام از خود و انتساب اعمال ادعایی به شاکی باشد و این دادگاه پس از بررسی و از آنجا که دادنامه وفق مقررات و موازین و بر اساس مستندات صادر شده است و اعمال تخفیف هم از اختیارات دادگاه بدوی بوده که به آن عمل نموده است و علی هذا با رد و غیر وارد دانستن اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده