بند(۳) ماده (۴) قانون تامین زنان و کودکان بی ‌ سرپرست مصوب ۲۴/۸/ ۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ لغو می ‌ گردد.