در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - ادب و ارزش‌ های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛
ب - حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛
پ - حفظ اسرار و محتویات پرونده؛
ت - پاسخ گویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛
ث - اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛
ج - اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.