تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۲۱۷۶۳۰۰۳۶۹

پیام: میزان مجازات بزه توهین ارتکابی توسط نوجوان زیر ۱۸ سال بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. س.ل.، ۱۷ ساله مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به م. ب. و اهانت نسبت به ک. ب. و ز. س. با توجه به شکایت بزه دیدگان و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نحوه مدافعات متهم و مودای اظهارات مطلعان جرم نامبرده محرز است مستنداٌ به مواد ۴۴۸و۴۴۹و۷۱۴و۷۱۵و۷۰۹و۷۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات متهم را به پرداخت هفتاد و پنج یکصد هزارم دیه کامل بابت یک عدد سرخ شدگی زانوی چپ و دوازده هزارم دیه کامل بابت چهار مورد کبودی لب فوقانی چپ و لب تحتانی و ابروی چپ و سمت چپ صورت و یک دویستم دیه کامل ارش تورم ابروی راست و چپ و سمت چپ صورت و دو صدم دیه کامل بابت یک مورد دامیه بالای ابروی چپ و دو صدم دیه کامل بابت یک مورد حارصه خلف سر و خلف گردن و یک دو هزارم دیه کامل بابت یک مورد حارصه در بند اوّل انگشت شست دست راست در حق شاکی م. ب. و از نظر توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

سید محمد سمیع سادات رسول دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان - مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران (۱۱۸۳ جزائی سابق)

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. س. از دادنامه ۳۰۰۸۱۸- ۹۴/۱۲/۱۸ شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان تجدیدنظرخواهی نموده است که بموجب این دادنامه تجدیدنظرخواه از جهت ایراد صدمات بدنی عمدی به پرداخت دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر و از جهت توهین بمجازات مقرره در دادنامه فوق الذکر حسب ماده استنادی قانونی محکوم گردیده است حال با توجه به نظریه پزشکی قانونی و شکوائیه شاکی و اظهارات خانواده ایشان و گواهان و اظهارات تجدیدنظرخواه که با یکدیگر درگیر شدند و اظهارات م. ب. و همسرش و اظهارات ک. ب. حکایت از درگیری دو خانواده با یکدیگر دارد که موجب مصدومیت آقای م. ب. گردیده و نظریه پزشکی قانونی حکایت از مصدومیت م. ب. دارد با این ترتیب جرم ارتکابی آقای م. س. از جهت ایراد صدمات بدنی بشرح در نظریه پزشکی قانونی محرز میباشد و به پرداخت دیات صدمات وارده که کمتر از یک دهم دیه کامله میباشد در اجرای بند ب از ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و تکمیلی ۹۴ قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و رد میگردد و بر احراز جرم توهین توسط آقای م. س. و به تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و طبق بند الف از ماده ۴۵۵ آیین دادرسی فوق الذکر رای تایید میگردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه عبدالعلی قنبری سیدجمال الدین یاسینی