تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته ‌های اصلی خواهد بود.
تبصره - در هر یک از رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بعنوان عضو‌ علی ‌البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی ‌البدل در جلسات هیات مدیره در آئین ‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.