در اجرای ماده ۹۷ قانون، رییس جلسه می‌تواند پس از اخذ رای درخصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رای تعیین نماید. انشاء رای به‌عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیات به انتخاب رییس دیوان است.