حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و نام خانواده درخواست‌کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- دلایل و مستندات حکم.
۴- تاریخ صدور حکم.