از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه ‌های‌ سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت ‌تضمینی نیز برقرار می ‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌ کشاورزی می ‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام ‌شده از سوی دولت، مابه ‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می ‌گردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آئین ‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.