اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.