ماده 177 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که بر طبق تشخیص مرجع پیش بینی شده در ماده 134 این قانون به طور عادی معلول یا فوت می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی و بسیجی ویژه، حقوقی معادل آخرین حقوق ماهانه دریافتی.
ب - در مورد محصلین (چهار پنجم) حقوق ماهانه درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزش به آن نائل می‌شوند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج - در مورد پرسنل وظیفه و بسیجی فعال (نه دهم) حقوق ماهانه پرسنل همطراز کادر ثابت.
تبصره - حقوق مستمری بگیران معلولین موضوع این ماده معادل آخرین حقوق وظیفه آنان خواهد بود.