ماده 61 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

در زمان جنگ در صورت ضرورت ممکن است زمان اجرای آموزشهای مذکور در این قانون با حفظ سطح کیفی آموزش به پیشنهاد ‌نیروها و سازمانها با هماهنگی ستاد مشترک و تصویب شورای عالی دفاع تقلیل یابد.