رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.