مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۳۸۸/۰۴/۲۱

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۰/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۱۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی - مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شرح ذیل تصویب نمودند:
کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند.
سازمان های وابسته به بنیاد یاد شده که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه تامین نمی شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان ها پیش بینی شده است، می‌باشند.
انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال ۱۳۸۳ به استخدام درآمده اند و ماموریت آنها به سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور