نظریه مشورتی شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08

تاریخ نظریه: 1402/05/08
شماره نظریه: 7/1401/1240
شماره پرونده: 1401-62-1240 ح

استعلام:

چنانچه حکم به پرداخت وجهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه آن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صادر شود و تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای اولیه) تنها به قسمتی از حکم که راجع به خسارت تاخیر تادیه است معترض باشد، با توجه به اینکه اساساً خواهان اولیه هزینه‌ای در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در زمان تقدیم دادخواست پرداخت نکرده است، آیا تجدیدنظرخواه مکلف است هزینه تجدیدنظرخواهی را بر اساس میزان خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌که تجدید نظرخواهی خوانده دعوای بدوی نسبت به اصل دین و خسارت تاخیر تادیه باشد، با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به خسارت تاخیر تادیه به تبع اصل دین است، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقلی نیست؛ اما اگر اعتراض فقط در مورد خسارت تاخیر تادیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر مبنای خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود.

منبع