ماده 137 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله ‌مندی ‌پرداخت میگردد.
‌تبصره - میزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه‌ های سازمانی استفاده نمی کنند و میزان اجاره ‌بهای خانه‌ های سازمانی باید به نحوی تعیین ‌گردد که با توجه به اجاره ‌بهای مسکن در سطح جامعه، به پرسنل استفاده ‌کننده از خانه ‌های سازمانی و سایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شود.