هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.