ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر مطالبه کند:
1- موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
2- موسسه ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
3- موسسه ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند.
4- موسسه ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.