نظریه مشورتی شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11

تاریخ نظریه: 1402/02/11
شماره نظریه: 7/1401/1359
شماره پرونده: 1401-3/1-1359ح

استعلام:

اولاً، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم‌له و محکوم‌علیه صدق نمی‌کند؛ اما از آن‌جا که وفق ملاک ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن‌ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است.
ثانیاً، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356رعایت شود. از آن‌جا که به موجب این ماده: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی‌شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش‌بینی‌شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمی‌شود.

منبع