آگهی مذکور در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه برای بستانکاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:
۱- قسمت های اجراء حوزه ورشکسته.
۲- دادگاه‌هائی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آنها مطرح است.
۳- بنگاه‌های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که موثر در امر تجارتی ورشکسته باشد با آنها منعقد نموده است.
۴- دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‏نماید.
۵ - دفتر املاکیکه ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول میباشد.
صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت مجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که بامضاء رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلس میشود قید گردد.