بخش سوم - سازمان و طبقه بندی مشاغل

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه، و همچنین نسبت درجات و رتبه های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
تبصره 1 - جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی، و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و رتبه های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
تبصره 2 - به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته، در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش بینی گردد که حتی الامکان از پرسنل وظیفه، پیمانی و بسیجی استفاده شود.
رسته عبارتست از مجموعه رشته های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته ای و همچنین علائم درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهائی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
به کارگیری پرسنل در مشاغل غیرمرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای ماموریتهای محوله به غیر از رسته اصلی، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.
تبصره - تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون، کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تایید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.
ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند (ب) ماده 19 این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (1)، (2) و (3) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو استخدام، تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرارداده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.