ماده 35 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مراکز آموزشی سپاه به شرح زیر می‌باشد:
الف - دبیرستانها و هنرستانهای سپاه.
ب - آموزشگاه نظامی.
ج - دانشکده های علوم و فنون نیروها.
د - دانشکده فرماندهی و ستاد.
ه- - دانشکده علوم استراتژیک.
و - دانشگاه امام حسین (ع) شامل دانشکده علوم پایه نظامی و دانشکده های علمی و تخصصی.
تبصره 1 - دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می‌شود.
تبصره 2 - دانشکده عقیدتی - سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته ای عقیدتی - سیاسی سپاه زیر نظر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره می‌شود.