ماده 200 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

انتصاب در مشاغل فرماندهی از سوی فرماندهی کل محدود به پرسنل نظامی نمی‌باشد.