تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوب 1385/09/08 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/9/8 بنا به پیشنهاد 20408 مورخ 1385/6/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار که به اختصار تشکیلات سازمان نامیده می‌شود به شرح مواد این تصویب نامه است.

سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است:
الف - معاونت نظارت بر نهادهای مالی
ب - معاونت نظارت بر بورسها و ناشران
ج - معاونت اجرایی
د - معاونت حقوقی

سازمان علاوه بر معاونتها، دارای واحدهای اداری دیگری به شرح زیر است که به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان فعالیت خواهند کرد:
1 - مدیریت روابط عمومی و بین الملل
2 - مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
3- مدیریت حراست

شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحدهای اداری سازمان و همچنین رده های استخدامی آنان در چارچوب اساسنامه و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

کارگروههای تخصصی هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره، تشکیل میگردد. اعضای هیئت مدیره در قالب کارگروههای تخصصی فعالیت خواهند کرد. هر یک از اعضای هیئت مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت.

بورسها، کانونها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده اند موظفند ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شکل دهند.

شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده (6) این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیئت مدیره سازمان انجام می‌گیرد.

چارچوب گزارشات بورسها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده اند به موجب دستورالعملی است که به تصویب سازمان میرسد.

بورسها، کانونها و شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده اند موظفند گزارشات درخواستی سازمان را به نحوی که سازمان معین می کند به سازمان ارایه دهند.

سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خواهد نمود و آنان موظفند که براساس آن اقدام نمایند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همطراز معاون وزیر می‌باشد.

نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان به شرح نمودار پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور

عناوین و برچسب‌ها