ماده 120 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

برای تشخیص شهید، جانباز، فوت در حین انجام وظیفه یا بسبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت حسب‌ مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک، نیروها و سازمانهای مربوط کمیسیونهایی با عضویت اعضاء زیر تشکیل میگردد:

‌الف - مسئول امور پرسنلی یا جانشین وی.
ب - رییس بازرسی یا جانشین او.
ج - متصدی امور قضایی یا حقوقی.
‌د - نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوط.
ه- - یکنفر پزشک (رئیس بهداری مربوط یا نماینده او).
‌و - مسئول عقیدتی سیاسی یا نماینده او.
‌ز - مسئول امور شهدا یا نماینده او.
ح - مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا نماینده او.