امکان برگزاری مزایده در غیر محل وقوع ملک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان برگزاری مزایده در غیر محل وقوع ملک

پرسش

در اموال غیرمنقول آیا امکان برگزاری مزایده در غیر محل وقوع ملک امکان‌پذیر است؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته اگر اموال در حوزه‌ی دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده باید به واحد اجرای احکام دادگاه محل وقوع ملک نیابت داده شود؛ لذا نمی‌توان مزایده را در غیر محل وقوع ملک به عمل آورد.

نظر اکثریت

هیچ منع قانونی وجود ندارد؛ لذا می‌توان اقداماتی را که لازم است در حوزه‌ی محل وقوع ملک به عمل آید، از طریق اعطای نیابت قضایی به عمل آورد. مثلاً کارشناسی و سایر اقداماتی که ضرورت ندارد در حوزه‌ی محل وقوع ملک به عمل آورد؛ مثلاً خود مزایده را می‌توان در غیر محل وقوع ملک به عمل آورد.

نظر اقلیت

نمی‌توان بخشی از اقدامات مزایده را در محلی غیر از محل وقوع ملک به عمل آورد؛ ماده‌ 50 قانون اجرای احکام مدنی 1356 مقرر می‌دارد که دادورز باید... اگر اموال در حوزه‌ی دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد، که به‌طریق‌اولی مزایده که از توقیف فراتر است را باید نیابت داد.

منبع
برچسب‌ها