دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ - وقتیکه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را ‌تشدید کرده باشد.