انحلال کانون
کانون در صورت پیشنھاد مجمع عالی و با تصویب رئیس محترم قوه قضائیه منحل می‌گردد و در این صورت انحلال توسط ھیأت منتخب انحلال که توسط رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می‌گردد امور انحلال را انجام خواھد داد.