ماده 30 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.