(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌ نمایند.