بهزیستی می­تواند در راستای انجام وظایف محوله در این شیوه‌نامه نسبت به پرداخت کمک هزینه به خانواده میزبان و موسسه مراقبت خانواده محور در قالب دستورالعمل جامع مالی سازمان بهزیستی اقدام نماید.