در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌ این قانون خواهد بود.