هیات عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضاء هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد.
وکلائی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند:
الف‌ - وکلاء پایه یک و پایه دو دادگستری مشروط بر این‌که:
۱-محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲-در حال تعلیق از وکالت نباشند.