ماده 205 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

درجه یا رتبه و رسته خدمتی کلیه پرسنل موجود سپاه که قبل از تصویب این قانون به عضویت سپاه درآمده اند، طبق عوامل زیر و رعایت دیگر مواد این فصل تعیین می‌گردد:
الف - سوابق حضور در جبهه ها و سایر ماموریتها.
ب - سوابق و مهارت شغلی.
ج - کیفیت عملکرد
د - سنوات خدمتی.
ه- - مدرک تحصیلی یا مدرک معادل.
و - ارشدیت و یا تاخیر در درجات مکتسبه.