تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۲۶۶

پیام: اعتبار شهادت شهود برای اثبات بزه توهین، منوط به آن است که شاهد به صورت صریح لفظ یا رفتار توهین آمیز را شهادت دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای غ.، متولد ۱۳۶۱، دایر بر ضرب‌وجرح عمدی و توهین و خانم ف.، متولد ۱۳۳۳، دایر بر توهین نسبت به خانم ن.، متولد ۱۳۴۱، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱؛ متهمان با وکالت خانم الف. و آقای ن.، موضوع کیفرخواست مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران؛ دادگاه با عنایت در گواهی‌های پزشکی قانونی شاکیه به شماره‌های ۲۰/۰۱/۹۳- ۷/م/۱/۱ و ۰۴/۰۱/۹۳- ۷۲۶ و ۰۴/۰۳/۹۳ -۷/م/۱۲/۱ و ۳۰/۰۴/۹۳ -۹۳۰۰۳۳ و با عنایت به اظهارات شهود بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۷۱۴ و ۵۵۹ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای غ. را از جهت ضرب‌وجرح عمدی شاکیه به پرداخت چهار درصد دیه کامل انسان (۴%) به جهت ارش آسیب مفصل بین بندی انگشت شست دست راست و تورم جا مانده و پرداخت جمعاً سه‌هزارم دیه کامل انسان (۳/.%) به جهت کبودی‌های ساق پای راست و ساق پای چپ در حق خانم ن. ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع بزه محکوم و اعلام می‌نماید و وی را از جهت بزه فحاشی نیز به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. خانم ف. را از جهت بزه توهین به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به طرفین پرونده حضوری و از جهت محکومیت دیه نظر به این‌که دیه صادره کمتر از خمس دیه کامل است، لذا رأی صادره قطعی است و در خصوص دیگر محکومیت‌های مذکور در رأی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. و خانم ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ اصداری از سوی شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام ایراد ضرب‌وجرح عمدی و توهین و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام توهین به پرداخت دیه و تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده‌اند، دادگاه در مورد ایراد ضرب‌وجرح عمدی موضوع اعتراض آقای غ.، نظر به این‌که دیه تعیینی کمتر از خمس دیه کامل انسان است و از این حیث دادنامه قطعی است، لذا مستنداً به مفهوم مخالف بند دال ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. و اما در مورد توهین و فحاشی موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهان نظر به این‌که هم شاکی و هم شهود معرفی شده وی به‌صورت کلی بیان نموده‌اند که تجدیدنظرخواهان توهین نموده‌اند، لکن الفاظ و یا رفتار توهین‌آمیز را بیان ننموده‌اند تا مشخص شود ازنظر قانونی گفتار و رفتار آن‌ها توهین‌آمیز بوده یا خیر؟ و از طرفی شهود به دادگاه احضار نشده‌اند تا شرایط آن‌ها احراز شود و سپس اظهاراتشان توسط قاضی صادرکننده حکم استماع شود، لهذا با توجه به کیفیت موجود دلیل قانع‌کننده‌ای بر اثبات بزه انتسابی به تجدیدنظرخواهان ملاحظه نمی‌گردد و ضمن وارد دانستن اعتراض آن‌ها در این بخش و نقض دادنامه در بخش توهین مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۱ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای غ. و خانم ف. از بزه انتسابی توهین صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی