ماده 6 آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث است.