مدی-ران و قضات محل بازرسی باید همکاری لازم را با اعضای هیات معمول دارند.