انتقال کارکنان رسمی بنیاد مذکور که تا پایان سال ۱۳۸۳ به استخدام درآمده اند و ماموریت آنها به سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.