‌فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ از قانون تجارت الکترونیکی

(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - تامین‌کننده متخلف از مواد(۳۳)،(۳۴)،(۳۵)،(۳۶)و(۳۷) این قانون به مجازات از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامین‌کننده متخلف از ماده(۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - تامین‌کننده متخلف از مواد(۳۹)،(۵۰)،(۵۱)،(۵۲)،(۵۳)،(۵۴)و(۵۵) این قانون به مجازات از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- تامین‌کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.