در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰%) و بالا که فاقد انشعاب و شمارش گر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارش گر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاه های خدمت رسان ذی ربط پس از ابلاغ این تصویب نامه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف شش ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.