در هر بازدید باید در فضای خصوصی و مناسب با کودک بالای سه سال ارتباط موثر برقرار شود.