فصل‌ ششم‌ - هیأتهای‌ انتظامی‌ پزشکی‌ از قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در مرکز دارای‌ هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌ گردند.
تبصره‌ ۱ - عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه ای‌ و شغلی‌ و سهل‌ انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ زیر محکوم‌ می‌ گردند:
الف‌ - تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ب‌ - اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
ج‌ - توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
د - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.
ه- - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور.
و - محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور.
ز - محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.
تبصره‌ ۲ - آئین‌ نامه‌ های‌ ذی‌ ربط‌ در این‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نیاز به‌ هرگونه‌ تغییر با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ قابل‌ تغییر و اجرا می‌ باشد.
در معیت‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌، اعضای‌ دادسرا مرکب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نیاز دادیار به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ با رأی‌ اعضاء هیأت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان‌ انتخاب‌ می‌ شوند.
تبصره‌ ۱ - دادیاران‌ باید حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حِرَف‌ پزشکی‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ داشته‌ باشند.
تبصره‌ ۲ - مدت‌ مأموریت‌ اعضاء دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.
تبصره‌ ۳ - دادستان‌ می‌ تواند یکی‌ از دادیاران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ کند تا از طرف‌ او وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد.
دادسرای‌ انتظامی‌ در موارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:
الف‌ - شکایت‌ شاکی‌ ذی‌ نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار.
ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ - اداری‌.
ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌.
د - شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
ه- - در مورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء دادسرا و هیأتهای‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌.
و - ارجاع‌ از طرف‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌.
دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعین‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. در صورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواست‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می‌ نماید.
کیفرخواست‌ باید مشتمل‌ بر مشخصات‌ کامل‌ متخلف‌، تاریخ‌ و محل‌ تخلف‌ و چگونگی‌ آن‌ و دلایل‌ مربوط‌ به‌ مواد استنادی‌ باشد.
در صورتی‌ که‌ دادسرا به‌ علت‌ عدم‌ وقوع‌ تخلف‌ یا فقد دلیل‌ نظر به‌ منع‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ موافقت‌ دادستان‌ دستور منع‌ تعقیب‌ صادر و مراتب‌ را با تذکر حق‌ شکایت‌ به‌ شاکی‌ یا مرجع‌ اعلام‌ تخلف‌ اعلام‌ می‌ نماید. این‌ قرار ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ ذی‌ نفع‌ در هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ قابل‌ رسیدگی‌ بوده‌ و درصورت‌ تشخیص‌ فسخ‌ قرار منع‌ تعقیب‌، هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ رأساً به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و حکم‌ مقتضی‌ صادر خواهد کرد.
در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیأت‌ تجدیدنظر استان‌ ارجاع‌ می‌ شود.
هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ هیأت‌ مدیره‌ های‌ نظام‌ پزشکی‌ که‌ مرجعی‌ است‌ صلاحیتدار با مسوولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌ که‌ از طرف‌ دادسرای‌ انتظامی‌ طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ ارجاع‌ می‌ گردد و تعیین‌ مجازاتهای‌ انتظامی‌ مناسب‌ برای‌ آنها متشکل‌ از سیزده‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ خواهد بود:
الف‌ - یک‌ نفر قاضی‌ به‌ معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌.
ب‌ - مسوول‌ پزشکی‌ قانونی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ یا نماینده‌ وی‌.
ج‌ - پنج‌ نفر از پزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌.
د - یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌.
ه- - یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز شهرستان‌ مربوطه‌.
و - یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ و یا دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ شهرستان‌ مربوطه‌.
ز - یک‌ نفر از کارشناسان‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌.
ح‌ - یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌.
ط‌ - یک‌ نفر از لیسانسیه‌ های‌ گروه‌ مامائی‌ و بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌.
تبصره‌ ۱ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه-)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) این‌ ماده‌ که‌ افراد متدین‌ به‌ دین‌ اسلام‌ و خوش‌ سابقه‌ شهرستان‌ مربوطه‌ با تجربه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خواهند بود با پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ و تأیید و حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ منصوب‌ می‌ گردند. حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور با شرایط‌ ذکر شده‌ می‌ توانند از بین‌ افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.
تبصره‌ ۲ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) صرفاً در بررسی‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستان‌ مربوطه‌ به‌ رشته‌ آنها مربوط‌ باشد عضو هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ خواهند بود.
تبصره‌ ۳ - هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ شهرستانها علاوه‌ بر این‌ که‌ مسوولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ را بر عهده‌ دارند مراجعی‌ هستند صلاحیتدار در امر اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ قضائی‌ در رابطه‌ با رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و غیرحرفه‌ ای‌ و جرائم‌ شاغلین‌ به‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌.
تبصره‌ ۴ - هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ می‌ توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مشورتی‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ را درخواست‌ نمایند. کمیسیونهای‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را در اختیار هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ قرار دهند.
تبصره‌ ۵ - در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ قانونی‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ نظریه‌ کارشناسی‌ هیأت‌ بدوی‌ ذی‌ ربط‌ معترض‌ باشند دادگاه‌ و دادسرا درصورت‌ لزوم‌ می‌ توانند نظریه‌ هیأت‌ تجدیدنظر انتظامی‌ پزشکی‌ استان‌ و یا هیأت‌ عالی‌ انتظامی‌ نظام‌ پزشکی‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ تخصصی‌ ذی‌ ربط‌ استعلام‌ نمایند.
به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیأت‌ تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌ گردد:
الف‌ - یک‌ نفر از قضات‌ دادگاههای‌ تجدیدنظر استان‌ با معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌.
ب‌ - مدیرکل‌ پزشکی‌ قانونی‌ استان‌ مربوطه‌.
ج‌ - پنج‌ نفر از پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌.
د - یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ استان‌ مربوطه‌.
ه- - یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز استان‌ مربوطه‌.
و - یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ یا دکترای‌ حرفه‌ ای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ استان‌ مربوطه‌.
ز - یک‌ نفر لیسانس‌ یا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ استان‌ مربوطه‌.
ح‌ - یک‌ نفر از لیسانسیه‌ های‌ مامائی‌ یا بالاتر استان‌ مربوطه‌.
ط‌ - یک‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌.
تبصره‌ ۱ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه-)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) این‌ ماده‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ استان‌ مربوطه‌ بوده‌ و حداقل‌ هفت‌ سال‌ تجربه‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خود داشته‌ باشند به‌ پیشنهاد شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ و حکم‌ رئیس‌ کل‌ منصوب‌ خواهند شد و عزل‌ آنان‌ توسط‌ رئیس‌ کل‌ خواهد بود. حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور با شرایط‌ ذکر شده‌ می‌ توانند افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.
تبصره‌ ۲ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسی‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ آنها می‌ شود عضو هیأت‌ تجدید نظر انتظامی‌ خواهند بود.
آراء هیأتهای‌ تجدیدنظر انتظامی‌ پزشکی‌ استان‌ تا حد مجازاتهای‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (۱) ماده‌ (۲۸) قطعی‌ است‌.
به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ و شکایات‌ اشخاص‌ (حقیقی‌ - حقوقی‌) از طرز کار هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ موضوع‌ مواد (۳۵) و (۳۶) این‌ قانون‌، نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آنها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیأتهای‌ تجدیدنظر انتظامی‌، هیأتهای‌ عالی‌ انتظامی‌ با ترکیب‌ زیر در سازمان‌ مرکزی‌ نظام‌ پزشکی‌ تشکیل‌ می‌ گردد:
الف‌ - یک‌ نفر از قضات‌ با تقوی‌ و با تجربه‌ با معرفی‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌.
ب‌ - رئیس‌ سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌ کشور یا نماینده‌ تام‌ الاختیار وی‌.
ج‌ - پنج‌ نفر از پزشکان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
د - یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
ه- - یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
و - یک‌ نفر از متخصصین‌ و یا دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
ز - یک‌ نفر از لیسانسیه‌ ها یا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
ح‌ - یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌.
ط‌ - یک‌ نفر از لیسانسیه‌ ها یا بالاتر مامائی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.
حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور در بندهای‌ فوق‌ می‌ توانند از بین‌ افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با شرایط‌ مذکور باشند.
تبصره‌ ۱ - شورای‌ عالی‌ می‌ تواند مسوولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌ چند شهرستان‌ را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ محول‌ و واگذار نماید.
تبصره‌ ۲ - افراد مذکور در بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه-)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) این‌ ماده‌ با پیشنهاد رئیس‌ کل‌ سازمان‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ منصوب‌ می‌ گردند. عزل‌ آنها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با رئیس‌ کل‌ سازمان‌ خواهد بود و تجدید انتخاب‌ آنها برای‌ دوره‌ های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
تبصره‌ ۳- حضور افراد مذکور در بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسی‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ هیأت‌ عالی‌ انتظامی‌ به‌ رشته‌ آنها مربوط‌ می‌ باشد در هیأت‌ عالی‌ الزامی‌ خواهد بود.
با رأی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ حداکثر تا پنج‌ شعبه‌ از هیأت‌ های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر عالی‌ انتظامی‌ قابل‌ تشکیل‌ خواهد بود.
چنانچه‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آراء قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌ تواند از نظر هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد نماید، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۰۷/۱۳)- آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
هیأت‌ های‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام‌ پزشکی‌ هر یک‌ از شهرستانها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود را نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده‌ های‌ مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی‌ در اختیار دادگاهها و دادسراهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌ قرار دهند.
تبصره‌ ۱ - اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ مشورتی‌ هیأت‌ های‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام‌ پزشکی‌ هر یک‌ از شهرستانها به‌ دادگاهها و دادسراهای‌ ذی‌ ربط‌ پیرامون‌ پرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی‌ نباید بیش‌ از دو ماه‌ از تاریخی‌ که‌ دادگاهها و دادسراهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ می‌ نمایند بگذرد.
تبصره‌ ۲ - دادگاهها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از شهرستانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی‌ به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ برسانند.
شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور اجراء هر چه‌ بهتر وظایف‌ سازمان‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌ تواند کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مشورتی‌ تشکیل‌ دهد که‌ نوع‌ کمیسیون‌ و ترکیب‌ و نحوه‌ کار آنها طبق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ خواهد رسید.
اعتبار مورد نیاز برای‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ از محل‌ های‌ زیر تأمین‌ می‌ گردد:
الف‌ - اعتبارات‌ و دارایی‌ های‌ موجود در سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها.
ب‌ - حق‌ عضویت‌ سالانه‌ اعضاء سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌.
ج‌ - کمک‌ های‌ اختیاری‌ دولت‌ و موسسات‌ و افراد داوطلب‌.
د - تأمین‌ اعتبار از منابعی‌ که‌ بر اثر فعالیتهای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ و یا مصوب‌ شورای‌ عالی‌ استحصال‌ می‌ گردد.
کلیه‌ آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ توسط‌ شورایعالی‌ تهیه‌ و تا قبل‌ از تصویب‌ نهایی‌ آن‌، آیین‌ نامه‌ های‌ قبلی‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند.
وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ می‌تواند تمام‌ و یا بخشی‌ از مسوولیتهای‌ خود در رابطه‌ با آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشکی‌ برگزاری‌ امتحانات‌ در سطوح‌ مختلف‌، ارزشیابی‌ و نظارت‌ به‌ امور آموزش‌ و درمان‌ را به‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ واگذار نماید. در صورت‌ تحقق‌ این‌ امر اعتبارات‌ مربوطه‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
ساختار و تشکیلات‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تشکیلات‌ تفصیلی‌ آن‌ و مقررات‌ استخدامی‌ کارکنان‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید و کلیه‌ امور اجرایی‌ و اداری‌ سازمان‌ بر اساس‌ تشکیلات‌ مصوب‌ انجام‌ خواهد شد.
تمام‌ و یا آن‌ قسمت‌ از قوانین‌ که‌ مغایر با این‌ قانون‌ است‌ ملغی‌ الاثر می‌ باشد و آیین‌ نامه‌ ها و ضوابط‌ قبلی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا تصویب‌ آیین‌ نامه‌ و ضوابط‌ جدید به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.