اصل بر تبرّعی بودن مراقبت موقّت و تأمین هزینه‌­ها از سوی خانواده میزبان است. با این وصف به کودک و نوجوان دارای شرایط ویژه، در صورت درخواست خانواده میزبان، حمایت مالی مستمر یا غیرمستمر پرداخت می­گردد.