اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

در راستای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فصل چھارم آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنھا، به شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و اجرای دقیق و صحیح مقررات حاکم بر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وظایف کانون و ارکان آن به شرح اساسنامه ذیل می‌باشد.
اصطلاحات:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
دفاتر: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
اعضاء: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
نام: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که منبعد کانون نامیده می‌شود.
مکان: مرکز اصلی کانون در تھران - خیابان شھید بھشتی - نبش خیابان ولیعصر - خیابان عبادی - نبش کوچه منصور - روبروی بیمارستان توس - پلاک ٣ می‌باشد.
مدت: مدت فعالیت از زمان تشکیل به مدت نا محدود می‌باشد.
کانون حسب اعلام قوه قضاییه و با رعایت نیاز ھر استان، کانون استانی راه اندازی خواھد کرد. اساسنامه و سایر امور کانون ھا به موجب آیین نامه ای است که متعاقباً پیشنھاد و تصویب خواھد شد.
تا تشکیل کانون ھای استانی،کانون می‌تواند با ایجاد دفاتر نمایندگی در استان ذیربط امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان را اداره نماید.
اھداف و موضوع کانون:
۱ - نظارت بر کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی در استان ھا
۲ - تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و ارائه به اداره کل
۳ - فراھم نمودن موجبات پیشرفت علمی و عملی دفاتر
۴ - تدوین برنامه ھای آموزشی برای مدیران و کارکنان دفاتر
۵ - بررسی پیشنھاد واصله در تعیین و تغییر تعرفه خدمات قضائی و پیشنھاد به اداره کل
۶ - بازرسی دوره ای و موردی از دفاتر خدمات و ارائه گزارش به اداره کل و ھیأت تخلفات بدوی
۷ - پیشنھاد دریافت درصدی از درآمد و حق عضویت اولیه از دفاتر خدمات
٨ - پیشنھاد توسعه کمی و کیفی دفاتر به اداره کل
۹ - انجام وظایف اجرائی اداره کل در صورت تفویض
١۰ - ھماھنگی کلیه امور صنفی دفاتر
کانون دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه می‌باشد.
ارکان کانون عبارتند از:
۱ - مجمع عالی
۲ - ھیئت مدیره
۳ - حسابرس
مجمع عالی کانون متشکل از ۳ عضو میباشد:
۱ - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان رئیس مجمع عالی
۲ - مدیرکل خدمات الکترونیک قضائی مرکز به عنوان دبیر جلسه
۳ - رئیس ھیئت مدیره کانون.
جلسات مجمع عالی سالی دو بار در تیر ماه جھت تصویب ترازنامه و صورتھای مالی کانون و در بھمن ماه جھت اخذ گزارش عملکرد کانون و دفاتر نمایندگی و تصویب بودجه سال آتی کانون تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: جلسات مزبور با دعوت دبیر مجمع تشکیل می‌شود.
تبصره ۲: جلسات فوق العاده بنا به درخواست ھر یک از اعضا و تصویب رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
اختیارات مجمع عالی به شرح ذیل است:
۱ - استماع گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی، ارائه شده توسط مدیرکل دفاتر خدمات قضائی.
۲ - استماع گزارش سالانه ھیئت مدیره و بازرس قانونی کانونھای استانی و بازرس دفاتر نمایندگی.
۳ - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتھای مالی کانون.
۴ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیتھای آتی کانون.
۵ - بررسی و تصویب بودجه پیشنھادی ھیئت مدیره و تصمیم در خصوص ذخیره ھا و سپرده ھای مالی.
۶ - تصویب حق حضور در جلسات ھیئت مدیره و حقوق اعضاء تمام وقت ھیئت مدیره کانون.
۷ - تصویب تشکیل کانون استان ھا
۸ - بررسی موضوع انحلال کانون و کانون ھای استانی و پیشنھاد به ریاست محترم قوه قضائیه
کانون ھای استانی از حیث امور اداری و مالی و تشکیلاتی تحت نظارت و مدیریت کانون مرکز می‌باشند.
ھیئت مدیره کانون
کانون به وسیله ھیئت مدیره ای مرکب از ھفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنھادی اعضای کانون و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه
۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنھاد شورا و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه
۳ - مدیر یا نماینده تام الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
۴ - یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
۵ - مدیرعامل کانون
تبصره ١: دوره تصدی اعضای ھیئت مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنھا بلامانع است.
تبصره ۲: تا قبل از تشکیل کانون ھای استانی، اعضای بند ۱ از میان مدیران دفاتر با تأیید رئیس مرکز انتخاب می‌شود.
اعضای ھیئت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی یک نفر را با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده دوازده، یک نفر را به عنوان رئیس ھیئت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواھند کرد
جلسات ھیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات ھیئت مدیره با رای اکثریت اعضای ھیئت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون، نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات ھیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای وی و در امور مالی به ھمراه امضای خزانه دار معتبر خواھد بود.
تبصره ۱ - مدیرعامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته و در صورتی که مدیر دفتر خدمات قضایی باشد برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند
تبصره ۲ - در صورتی که ھر یک از اعضای ھیئت مدیره به ھر دلیل اعم از فوت، غیبت، محجوریت، استعفا و غیره در جلسات ھیئت مدیره به مدت ٣ ماه شرکت ننماید رئیس مرکز فرد جانشین را معرفی خواھد نمود.
وظایف ھیئت مدیره:
۱ - نظارت بر حسن اجرای امور کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی.
۲ - تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و پیشرفت کاری و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
۳ - پیشنھاد تشکیل کانون استان ھا
۴ - سیاست گذاری در امر آموزش و اجرای آن پس از تصویب اداره کل.
۵ - بررسی پیشنھادھای واصل مربوط به تعیین و تغییر تعرفه ھای مربوط به خدمات الکترونیک قضائی و حق عضویت سالانه و درصدی از درآمدھای دفاتر و ارسال نتایج آن به اداره کل جھت تصویب
۶ - بازرسی ھای دوره ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی ھا و ارسال آن به اداره کل جھت اتخاذ تصمیمات لازم.
۷ - تھیه و تنظیم گزارش مالی و ترازنامه سالیانه جھت ارائه به مجمع عالی
٨ - تصویب پیشنھادات تشکیلاتی واصله از کانون ھای استانی
۹ - بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و گزارش آن به اداره کل و ھیأت تخلفات بدوی
١٠ - پیشنھاد و ارائه راھکارھای رویه ھای مشترک (وحدت رویه) بر مبنای چھارچوبھای قانونی به اداره کل.
١۱ - تدوین و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنھاد آن جھت تصویب به مجمع عالی.
١۲ - ارائه طرحھای فرھنگی، رفاھی و بیمه برای مدیران دفاتر و ابلاغ آن در صورت تصویب مجمع عالی
١۳ - رسیدگی و تصویب معاملات و نصاب آن طبق آئین نامه مالی و معاملاتی کانونھا.
۱۴ - اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از ھرگونه دعوی و یا انصراف از آن در کلیه مراجع قانونی در راستای وظایف کانون.
١۵ - تعیین حسابرس قانونی.
١۶ - تشکیل ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات بر اساس ضوابط.
١۷ - تدوین و تصویب دستورالعملھای داخلی مورد نیاز کانون و یا تغییرات و یا اصلاح آنھا
۱۸ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۸/۲۳)- کمک مالی به طرح هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.
تبصره ۱: اعضاء ھیئت مدیره و اعضای خانواده و بستگان درجه یک ایشان حق ندارند شخصاً در معاملاتی که با کانون و یا ھر یک از واحدھای زیرمجموعه کانون صورت می‌گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم شرکت نموده و یا سھیم شوند.
تبصره ۲: جلسات ھیئت مدیره به طور منظم و با تعیین دستور جلسه تشکیل و مطالب مورد بررسی که به تصویب برسد طی صورتجلسه ای مکتوب ثبت و نگھداری خواھد شد.
وظایف و اختیارات مدیرعامل:
۱ - نمایندگی قانونی کانون در اجرای مصوبات ھیئت مدیره
۲ - اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور کانونھا و دفاتر نمایندگی استان ھا و حفاظت از اموال و دارائی ھای آن
۳ - تھیه و تنظیم برنامه و بودجه کانونھا و تراز مالی و گزارشات مربوطه و ارائه آن به ھیئت مدیره
۴ - تھیه و تنظیم ھرگونه مقررات و دستورالعملھای لازم برای پیشبرد اھداف و امور کانونھا و تسلیم به ھیئت مدیره جھت تصویب
۵ - تقسیم کار بین کارکنان و ایجاد ھماھنگی بین واحدھای تابعه و عزل و نصب کارکنان بر اساس مقررات مربوطه
۶ - اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد کارکنان کانون بر اساس مقررات و دستورالعملھای مصوب ھیئت مدیره
۷ - نمایندگی قانونی کانون در اجرای تصمیمات ھیأت مدیره در کلیه مراجع
۸ - امضاء کلیه مکاتبات اداری و ھمچنین امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعھدآور مشترکا با خزانه دار کانون
۹ - تعیین یک نماینده رسمی برای عضویت در ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات
وظایف خزانه دار:
۱ - نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتھای مالی کانون
۲ - ارائه گزارش عملکرد فصلی امور مالی کانون به ھیئت مدیره
۳ - کمک در تھیه و تنظیم بودجه سالانه و ھمچنین تراز مالی فصلی و یا سالیانه
۴ - ھمکاری با حسابرس کانون
۵ - امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مشترکاً با مدیرعامل کانون.
حسابرس قانونی:
ھیئت مدیره کانون یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) را با جلب موافقت اداره کل به عنوان حسابرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب می نماید و تجدید انتخاب وی برای دوره ھای بعدی بلامانع است.

حسابرس موظف است کلیه گزارشات مالی و تراز مالی کانون را که در اختیار وی قرار می‌گیرد مورد بررسی قرار داده و به صورت مکتوب در تطابق و یا عدم تطابق آنھا با اصول حسابداری و حسابرسی و ھمچنین در چھارچوب مقررات و دستورالعملھای مصوب و یا وظایف ھیئت مدیره اظھارنظر و گزارش نماید.
تبصره ١: رئیس کانون و سایر اعضاء ھیئت مدیره و کلیه کارکنان موظف ھستند ھر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز حسابرسی را در اختیار وی قرار دھند.
تبصره ٢: حسابرسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری لطمه ای وارد نشود.

سرمایه و منابع کانون عبارتست از:
۱ - وجوه حاصل از حق عضویت
تبصره - حق عضویت، درصدی از درآمد دفاتر خواھد بود.
۲ - وجوه حاصل از سرمایه گذاری کانون جھت اجرای اھداف کانون با تأیید مجمع عالی.
۳ - کمک ھا و ھدایا از طرف اشخاص حقوقی یا حقیقی.
۴ - کمکھا و مساعدتھای مرکز
بودجه سالیانه کانون حداکثر باید تا پایان دیماه ھر سال از طرف ھیئت مدیره و رئیس کانون تھیه و برای بررسی و تصویب نھائی به مجمع عالی ارائه شود و مجمع عالی کانون نیز رسیدگی به بودجه را طوری انجام دھد که نھایتا در پایان سال بودجه مصوب به کانون ابلاغ گردد.
کلیه دفاتر می بایستی حق عضویت تعیین شده از درآمد را که با تصویب مجمع عالی تعیین می‌گردد به کانون پرداخت نمایند.
انحلال کانون
کانون در صورت پیشنھاد مجمع عالی و با تصویب رئیس محترم قوه قضائیه منحل می‌گردد و در این صورت انحلال توسط ھیأت منتخب انحلال که توسط رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می‌گردد امور انحلال را انجام خواھد داد.
این اساسنامه مشتمل بر ٢٢ ماده و ١١ تبصره می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ به تأیید ھیات مدیره کانون رسیده است.