ماده 15 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

وظایف موسسه خانواده محور به شرح زیر است:
1- شناسایی، مصاحبه و مددکاری اولیه خانواده‌های داوطلب میزبانی
2- آموزش تخصصی کودک و نوجوان و خانواده میزبان طبق سرفصل‌ها، روش‌ها و محتوای آموزشی مورد تأیید دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان
3- انجام امور مددکاری تخصصی در راستای بازپیوند یا واگذاری کودک و نوجوان به خانواده جایگزین، تحت نظارت بهزیستی
4- مشارکت در تدوین برنامه مراقبت کودک و نوجوان
5 - پیگیری پوشش­‌های بیمه‌­ای مناسب برای کودک و نوجوان و خانواده
6 - حمایت مادی برای تأمین بخشی از مخارج کودک و نوجوان به درخواست خانواده میزبان واجد شرایط
7- نظارت بر مراقبت از کودک و نوجوان در خانواده میزبان
8 - ثبت اطلاعات و گزارش­های مورد نیاز در سامانه‌های مرتبط