وظایف موسسه خانواده محور به شرح زیر است:
۱- شناسایی، مصاحبه و مددکاری اولیه خانواده‌های داوطلب میزبانی
۲- آموزش تخصصی کودک و نوجوان و خانواده میزبان طبق سرفصل‌ها، روش‌ها و محتوای آموزشی مورد تأیید دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان
۳- انجام امور مددکاری تخصصی در راستای بازپیوند یا واگذاری کودک و نوجوان به خانواده جایگزین، تحت نظارت بهزیستی
۴- مشارکت در تدوین برنامه مراقبت کودک و نوجوان
۵ - پیگیری پوشش­‌های بیمه‌­ای مناسب برای کودک و نوجوان و خانواده
۶ - حمایت مادی برای تأمین بخشی از مخارج کودک و نوجوان به درخواست خانواده میزبان واجد شرایط
۷- نظارت بر مراقبت از کودک و نوجوان در خانواده میزبان
۸ - ثبت اطلاعات و گزارش­های مورد نیاز در سامانه‌های مرتبط