فصل نهم - امور خدماتی پرسنل

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارتش و وزارت دفاع مکلف اند در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند یکم اصل 43 قانون اساسی به منظور تامین نیازهای ‌اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و یا بازنشسته و همچنین استفاده ‌کنندگان از حقوق وظیفه و مستمری اختصاص می‌ یابد امکان برخورداری عادلانه و ‌بدون تبعیض آنها را ایجاد نمایند.
ارتش و وزارت دفاع مکلف اند بیمارستانها و درمانگاههای خود را از نظر امکانات درمانی به نحوی تجهیز نمایند که پاسخگوی ‌نیازمندیهای پرسنل باشد.
‌تبصره 1 - در مناطقی که امکانات درمانی منحصر به یگانهای نظامی مستقر در آنها است عائله تحت تکفل پرسنل می ‌توانند از امکانات مزبور ‌استفاده نمایند. هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به یگانهای مزبور پرداخت میگردد.
‌تبصره 2 - در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد بیمارستانهای مزبور با رعایت تقدم ‌پرسنل کادر و وظیفه شاغل مجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند. هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات به بیمارستانهای مربوط‌ پرداخت میگردد.
‌تبصره 3 - یگانها و بیمارستانهای مذکور در تبصره‌ های فوق موظف‌ اند وجوه دریافتی فوق و همچنین وجوه مشابهی که از بیماران اورژانس‌ دریافت می نمایند را به حساب خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از‌ خزانه دریافت و صرف تامین نیازمندیها و توسعه امکانات خود نمایند.
جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر و مستمری‌بگیران زیر‌پوشش سازمان خدمات درمانی خواهند بود.
تبصره - پرسنل کادر ثابت می ‌توانند از امکانات سازمان تامین خدمات درمانی ارتش نیز استفاده نمایند.
پرسنل برابر قانون استفاده از خانه ‌های سازمانی مصوب 1363/05/28 از امکانات مزبور استفاده می نمایند.
کلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه ‌متساوی‌ الحقوق خواهند بود.
‌تبصره 1 - مقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل و آیین ‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
‌تبصره 2 - اعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه ارتش تامین میگردد.
مکرر (الحاقی 1377/09/11)- ارتش موظف است در جهت حل مشکلات پرسنل جانباز و معلول مورد نیاز خود و به منظور ایجاد زمینه برای بازگشت فعالانه آنها‌به محیط کار، تسهیلات لازم اعم از خدمات درمانی، توانبخشی، امکانات تردد خاص برای افرادی که نیازمند هستند و اشتغال را فراهم نماید.
ارتش و وزارت دفاع مکلف اند هزینه تحصیلی پرسنلی را که به خواست ارتش و وزارت دفاع در رشته‌ های مورد نیاز در دانشگاهها و ‌موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نمایند.
‌تبصره 1 - ارتش و وزارت دفاع مکلف اند با همکاری نهضت سواد آموزی زمینه آموزش پرسنل بیسواد را فراهم نمایند.
‌تبصره 2 - اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که ستاد مشترک تهیه می ‌نماید.
وزارت دفاع موظف است لایحه یکنواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس ‌انداز ثابت و همچنین برابری میزان کسور ‌حق بیمه و بیمه درمانی را ظرف مدت 6 ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.