ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی‌ها‌یی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.