وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می‌باشد:
۱ - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
۲ - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش.
۳ - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.