مبحث هفتم - خاتمه ورشکستگی از آئین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی

پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارائی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هائی که به موجب فقره ۴ ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه در صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد. سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.
گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد.
در مورد ماده ۲۲ قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروی نیست.
سند عدم کفایت دارائی باید بر طبق نمونه پیوست صادر شود.